Waterschap Zuiderzeeland heeft onlangs haar slibvergistingslijn uitgebreid. Daarbij wordt de conventionele vergistingstechniek aangevuld met een Ephyra installatie, waardoor een hoger vergistingsrendement behaald wordt. Ook zal voortaan niet alleen eigen slib, maar ook het slib van de AWZI Lelystad verwerkt gaan worden tot biogas. Dit biogas wordt verbrand in een hoog rendement warmtekrachtkoppeling (WKK) waarmee energie opgewekt wordt voor eigen gebruik. Biogas Holland heeft in opdracht van Aan de Stegge diverse installaties voor deze uitbreiding op AWZI Tollebeek gerealiseerd.

Innovatieve aanpassingen

Het biogas dat in de gisting ontstaat door afbraak van slib wordt opgeslagen in een gashouder en wordt via een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in elektriciteit en warmte voor eigen gebruik. Op de bestaande warmteverdeler zijn twee nieuwe circulatiestromen aangesloten. Tevens zijn er aanpassingen aan het CV systeem verricht. De geproduceerde warmte wordt voornamelijk gebruikt voor het opwarmen van het slib. Om in alle situaties het extra geproduceerde biogas nuttig te kunnen gebruiken is er een nieuwe WKK-unit geplaatst. Tevens heeft Biogas Holland een nieuwe gasfakkelinstallatie geleverd en geplaatst. Dit betekent dat bij te veel biogasaanbod een deel van het biogas wordt afgefakkeld. De affakkelinstallatie wordt in de toekomstige situatie alleen in noodsituaties en tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de WKK gebruikt. Door het beter benutten van het biogas zal het bijstoken op aardgas naar verwachting niet of nauwelijks meer nodig zijn.

Biogas Holland heeft alle documenten, tekenwerk, technische specificaties, FAT en SAT-testen uitgevoerd. Daarnaast hebben we de biogasinstallatie geinertiseerd en in bedrijf gesteld.

Klimaat- en energiedoelstellingen

Waterschap Zuiderzeeland heeft klimaat- en energiedoelstellingen. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45% zelfvoorzienend zijn. Met de toepassing van de Ephyra technologie kan Zuiderzeeland nog duurzamer afvalwater zuiveren zodat de WKK meer energie produceert in de vorm van stroom en warmte. Uiteraard voldoet de WKK installatie aan de vigerende emissie-eisen.

Op de AWZI Tollebeek wordt het afvalwater uit de Noordoostpolder verwerkt, plus het slib dat afkomstig is van de AWZI in Lelystad. Deze renovatie draagt bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Waterschap Zuiderzeeland.